REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

1. Regulamin dotyczy wypożyczania rowerów w wypożyczalni RoweremPoGdansku.pl  (ul. Wały Jagiellońskie 5, 80-895 Gdańsk)

2. Pomiędzy Wypożyczającym, a Wypożyczalnią zawierana jest pisemna umowa o odpowiedzialności materialnej

3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadzie odpłatności, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry, za cały okres wypożyczenia.

4. Poza opłatami za wypożyczony sprzęt Wypożyczalnia wymaga zwrotnej kaucji w wysokości 200 PLN za rower miejski i trekkingowy. Za rower szosowy depozyt ustalany jest indywidualnie. Kaucja ta może być wykorzystana do pokrycia szkód w postaci uszkodzenia sprzętu, jak również na pokrycie innych należności. Kaucja podlega zwrotowi pod warunkiem uregulowania wszelkich zaległości wynikających z umowy wypożyczenia sprzętu

5. Osoba wypożyczająca sprzęt zobowiązana jest okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (prawo jazdy lub paszport) oraz pozostawić w depozycie Wypożyczalni na czas wypożyczenia sprzętu ustaloną kaucję.

6. Wypożyczający, od podpisania umowy do momentu zwrotu sprzętu, przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu (zawinione oraz niezawinione) zarówno w stosunku do sprzętu jak i do osób trzecich. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia powstałych szkód w całości (przebita dętka – 20 zł, zgubiony kluczyk do zapięcia – 50 zł, skrzywione koło – 25 zł, opłata za skradziony rower miejski/trekkingowy – 1400 zł, rower szosowy- 4 000 zł)

7. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie użytkowania przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód, lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu

8. Wypożyczalnia przekazuje Wypożyczającemu do użytkowania sprzęt sprawny technicznie i w takim też stanie powinien on zostać zwrócony. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu – pod względem jakości i ilości – oraz do przekazania ewentualnych uwag osobie wydającej sprzęt

9. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania otrzymanego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

10. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie wskazanym w umowie.  Zwrot sprzętu po terminie spowoduje konieczność wniesienia na rzecz Wypożyczalni dodatkowej opłaty – zgodnie z cennikiem Wypożyczalni (każda rozpoczęta godzina/doba liczona będzie jako godzina/doba pełna)

11. Miejscem zwrotu wypożyczonego sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia (Wypożyczalnia rowerów RoweremPoGdansku.pl, ul. Wały Jagiellońskie 5) – chyba, że w umowie zostanie  to określone inaczej

12. Opóźnienie zwrotu wypożyczonego roweru w wymiarze powyżej 24 godzin od wskazanego w umowie terminu zwrotu – bez powiadomienia Wypożyczalni – potraktowane będzie jako kradzież i zostanie zgłoszone policji

13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia uszkodzonego sprzętu, jeżeli oszacowany przez pracownika Wypożyczalni  koszt naprawy sprzętu przekroczy jego wartość. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu – zgonie z cennikiem producenta, aktualnym w dniu zwrotu sprzętu

14. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, zwłaszcza osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobom niepełnoletnim

15. Za wady ukryte sprzętów (materiałów) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności

16. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia sprzętu oznacza akceptację  niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią